obras
View Exhibition
Amelia Peláez
Amelia Peláez

Guach/cartulina. 46.9 x 30.5 cm



View Exhibition
Manuel Mendive
Manuel Mendive

Mixta/cartulina. 50 x 70 cm



View Exhibition
Manuel Mendive
Manuel Mendive

Acrílico/tela. 60 x 80 cm



View Exhibition
Victor Manuel
Victor Manuel

Sanguina/papel. 35.4 x 27.6 cm



View Exhibition
Manuel Mendive
Manuel Mendive

Bronce fundido. 69 x 50 x 43 cm



View Exhibition
Manuel Mendive
Manuel Mendive

Acrílico/tela. 100 x 85 cm



View Exhibition
Roberto Fabelo
Roberto Fabelo

Óleo/tela. 150 x 198 cm



View Exhibition
Roberto Fabelo
Roberto Fabelo

Creyón/cartulina. 110 x 75 cm



View Exhibition
Roberto Fabelo
Roberto Fabelo

Dibujo/cartulina. 90 x 70 cm